เว็บไซต์ถือเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดของภาครัฐ และเป็นช่องทางการสื่อสารที่ได้ผลดีที่สุด เนื่องจากสามารถรองรับการเผยแพร่ข่าวได้หลากหลาย และแบ่งกลุ่มข้อมูลได้ง่าย

แต่เนื่องจากเนื้อหาและข่าวสารภาครัฐ มีปริมาณมาก และมีหลายหน่วยงาน หลายแผนก เนื้อหาบางส่วนจึงมีความซ้ำซ้อน "ระบบเว็บไซต์ภาครัฐ" จึงเป็นคำตอบ โดยระบบจะรองรับการให้บริการเว็บไซต์แผนกต่างๆ และการดึงข้อมูลจากแผนกนั้นๆ มาเป็นข้อมูลส่วนกลาง และแสดงผลที่เว็บไซต์หลัก ซึ่งระบบนี้จะให้บริการเว็บไซต์ได้ไม่จำกัดเว็บไซต์.

สุดยอดระบบโปรแกรมบริหารจัดการเว็บไซต์ ที่จะบูรณาการ การทำงานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ทำให้แต่ละหน่วยงาน สามารถทำงานร่วมกันได้ จัดการเนื้อหาของตนเองและยังส่งเนื้อหานั้นๆ เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หลักอีกด้วย ทำให้ลดงานซ้ำซ้อน รวดเร็วในการให้บริการข้อมูล และเป็นการทำงานเชิงบูรณาการ อย่างแท้จริง